Algemene voorwaarden - OgenBlik

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Simovision bv
Handelend onder de naam “OgenBlik”

Vestigingsadres
Simovision bv
Vriendschapsstraat 30
3090 Overijse

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 en van 13:30 tot 17 uur
Telefoonnummer: +32 (0)2 769 70 00
E-mailadres: info(at)ogen-blik.expert

Ondernemingsnummer: BE 0875.942.068
BTW-nummer: BE 0875.942.068


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren uitsluitend binnen België. Indien het leveradres zich in een ander land bevindt kan uw bestelling geweigerd worden.
 3. Om op deze webshop een bestelling te kunnen plaatsen dient u minstens 18 jaar oud te zijn. Indien u niet minstens 18 jaar bent vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Indien opgemerkt wordt dat een bestelling door een minderjarige geplaatst werd kan de betreffende bestelling geweigerd worden.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kunt u als consument steeds de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.


Artikel 3 – Aanbod en bestelling

 1. Indien een aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 2. Producten met een beperkte geldigheidsduur worden uitsluitend verkocht met een houdbaarheidsduur die ten minste gelijk is aan 1 maand.
 3. We beschrijven steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u aanbieden en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is op die manier voldoende gedetailleerd om u toe te laten het aanbod goed te kunnen beoordelen. Als we gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk: wanneer blijkt dat we ons overduidelijk vergist hebben zijn we niet verplicht om u alsnog te voorzien van de levering van de bestelde producten/diensten.
 4. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we -voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten- de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden hiertoe de meest courante betaalmethoden. Indien de uitgever van uw kaart uw betaling aan ons weigert kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de betreffende bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 5. Teneinde een product aan te kopen voegt u het toe aan uw winkelmandje. Vervolgens voert u uw facturatie- en levergegevens in. Door op “Bestellen” te klikken gaat u akkoord met de op deze website geldende Verkoopsvoorwaarden (deze pagina) en Privacy Beleid.


Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Indien u goederen of diensten bij ons koopt beschikt u over een termijn van 14 dagen -vanaf het moment van levering- om te beslissen dat u de goederen niet wenst te houden. Binnen deze termijn kunt u uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 10 werkdagen nadat we uw geretourneerde bestelling ontvangen hebben, wordt de volledige aankoopprijs (uitgezonderd de verzendkosten voor zover van toepassing tijdens uw initiële bestelling) teruggestort aan de hand van hetzelfde betaalmiddel waarmee u de initiële bestelling betaald heeft.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot het moment waarop we de goederen ontvangen hebben.
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Indien u de goederen nog wenst terug te sturen (zoals hierboven omschreven), mag u deze uitsluitend in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Het retourneren van de goederen moet indien mogelijk gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 4. U kunt uw retour pakket retourneren via bpost. Op de initiële orderbevestiging vindt u meer informatie terug omtrent de manier waarop u de bestelling retour kunt sturen.
 5. Na 14 dagen is retourneren niet meer mogelijk.


Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen inzake BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn steeds inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Op die manier komt u bijgevolg nooit voor verrassingen te staan. De verzendkosten zijn steeds gekend vóór het bevestigen van uw bestelling in onze webshop.


Artikel 6 – Betaling

 1. Bestellingen in onze webshop kunnen uitsluitend betaald worden middels de in onze webshop aangeboden betaalmodules.
 2. Teneinde een veilige online betaling alsook de veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Betalen via een dergelijk SSL protocol vereist geen speciale software: u herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slot icoon” in de statusbalk van uw browser.
 3. Alle betalingen op onze webshop verlopen via een derde partij genaamd Mollie BV. Wij bewaren bijgevolg in geen enkel geval uw financiële gegevens op onze servers. Wel is het zo dat we na uw betaling weten wie met welke betaalmethode betaald heeft, dit om een vlotte verwerking mogelijk te maken.


Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u bovendien dat onze goederen voldoen aan alle op het tijdstip van uw bestelling geldende wetten.


Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u tijdens de bestelling ingevoerde leveradres.
 2. We nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 3. Geaccepteerde bestellingen worden binnen een termijn van 48 uur (i.e. 2 werkdagen) uitgevoerd. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij u steeds vóór het verstrijken van de op de webshop vermeldde levertermijn. Indien wij dit toch niet zouden doen kunt u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze zendingen vinden steeds plaats op ons risico, en dit tot het moment van bezorging aan u of een door u aangewezen vertegenwoordiger. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren zouden gaan tijdens het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de door u bestelde artikelen, dient u dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 dagen te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na uw melding.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.


Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder kan ondermeer worden verstaan:
  • stakingen
  • brand
  • bedrijfsstoringen
  • energiestoringen
  • storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen
  • het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website
  • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en alle communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc. … niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Artikel 11 – Kortingsbonnen (“Promo Codes”)

Overal waar ‘kortingscode’ staat kan ook ‘Promo Code’ worden gelezen.

Kortingscodes, uitgereikt door OgenBlik (Consumenten Platform van Simovision bv)

De hieronder vermelde voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die aangeboden worden door OgenBlik, het Consumenten Platform van Simovision bv. Door gebruik te maken van de kortingscodes op dit platform gaat u akkoord met deze voorwaarden (inclusief de op de OgenBlik website vermeldde Algemene voorwaarden).

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale en gedrukte kortingscodes die door OgenBlik aangeboden worden.
 • Voor digitale kortingscodes geldt vaak dat deze gekoppeld zijn aan een e-mailadres. De betreffende kortingscode werkt uitsluitend wanneer men aan de hand van het betreffende e-mailadres ingelogd is in de eigen account tijdens het online bestellen. Dit betekent onherroepelijk dat de kortingscode niet in combinatie met een ander e-mailadres gebruikt kan worden.
 • De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden kan men steeds terugvinden in de uiting waarin de kortingscode opgenomen werd. Elke kortingscode is slechts gedurende een bepaalde periode geldig. Na het verstrijken van deze periode kan de kortingscode niet langer gebruikt worden.
 • Kortingscodes uitgegeven door OgenBlik kunnen uitsluitend gebruikt worden voor aankopen bij OgenBlik (https://ogen-blik.expert/shop/). De kortingscodes zijn niet geldig in andere externe webshops.
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden voor openstaande bestellingen.
 • Tenzij anders vermeld geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal gebruikt kan worden.
 • Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
 • Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • Indien de producten retour gestuurd worden -deel uitmakend van de bestelling tijdens dewelke de kortingscode gebruikt werd- komt de korting te vervallen.
 • Kortingscodes kunnen niet ingeruild worden voor een bedrag in geld.
 • Met een kortingscode kan geen korting verkregen worden voor andere producten dan die die deel uitmaken van de kortingsactie (nader omschreven in de uitingen waarin de kortingscode opgenomen werd).
 • Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding  plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 • Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen (inclusief hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden)).
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling met betrekking tot kortingscodes wordt geregistreerd en leidt onherroepelijk tot het opheffen van het gebruik ervan.
 • De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 • De kortingscode is uitsluitend geldig voor producten met levering binnen België.

Hoe kan ik mijn kortingscode inwisselen?

 1. De voorwaarden voor het gebruik verschillen per kortingscode. Gelieve daarom de e-mail waarin de kortingscode vermeld staat aandachtig door te nemen aub.
 2. Plaats één of meerdere artikelen in uw winkelmand. Tijdens het inloggen maakt u gebruik van het e-mailadres waaraan de kortingscode gelinkt is.
 3. In het winkelmandje vindt u een veld “Kortingsbon” terug. Gelieve hierin de door u verkregen Promo Code in te voeren en vervolgens op “Kortingsbon toepassen” te klikken. Bij een correcte invoer en indien aan alle voorwaarden van de kortingsactie voldaan werd, wordt het kortingspercentage toegevoegd aan de afrekening in uw winkelmand.

Opgelet: de kortingscode werkt niet wanneer een artikel waarvoor de korting niet geldt in de winkelmand geplaatst wordt.

Vragen of hulp nodig?

Vragen of opmerkingen over het gebruik van onze kortingscodes of problemen bij het valideren van een Promo Code? Onze klantenservice helpt je! Klik hier om ons te contacteren.


Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Heeft u toch klachten over onze dienstverlening? U kunt ons hiertoe contacteren via het contactformulier op onze website of per telefoon: +32 (0)2 769 70 00. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.